Thymus

‘Coccineus’


Hybrid Thyme


Lamiaceae (Mint Family)