Astilbe

‘Bridesmaid White’


Hybrid False goat's beard


Saxifragaceae (Saxifrage Family)