Thymus

‘Albus’


Hybrid Thyme


Lamiaceae (Mint Family)