Papaver

‘Allegro’


Hybrid Poppy


Papaveraceae (Poppy Family)