Sarracenia

‘Boob Tube’


Hybrid Pitcherplant


Sarraceniaceae (Pitcherplant Family)