Taxus baccata

‘Fastigiata’


English YewTaxaceae (Yew Family)