Salix alba

‘Chermesina’


European White Willow


Salicaceae (Willow Family)