Cotinus coggygria

‘Golden Spirit’


European Smoketree


Anacardiaceae (Cashew Family)